%E5%BB%B6%E5%91%BD%E5%8D%81%E5%8F%A5%E8%A7%80%E9%9F%B3%E7%B6%93-%E7%8E%84%E4%B8%80%E5%AD%B8%E4%BD%9B-logos3721-logos-buddha-quote-2015-11-09-01.jpeg 

十句觀音經,內容簡短,只有十句:

觀世音,南無佛,與佛有因,與佛有緣,佛法相緣,常樂我淨。

朝念觀世音,暮念觀世音,念念從心起,念佛不離心。

 

【回向偈】願以此功德,普及於一切。我等與眾生,皆共成佛道。

約15分可誦唸100遍。


《十句觀音經》,又稱《十句經》、《延命十句觀音經》,漢傳佛教經典,為中國民間所造,可能源自於《妙法蓮華經》觀世音菩薩普門品中世尊偈的精簡本。在江戶時期由中國傳入日本,在日本有許多人持誦。

歷史

在文獻上,《十句觀音經》的記載,最早出自於983年由北宋李昉等撰的《太平御覽》(卷654)及《太平廣記》(卷111),根據此記載,這部經最早來自於劉宋時代的王玄謨。元嘉二十七年(450年),王玄謨攻滑台,北魏太武帝率兵來救,王玄謨軍大敗,回國後下獄將處刑,經沈慶之救情免死。王玄謨在獄中,夢見有人傳授此經,誦唸千遍後得免死。


它與《高王觀世音經》內容相近,中國傳說它是《高王觀世音經》的精簡本。南宋志磬《佛祖統記》中,認為此經為《高王觀世音經》的原形。日本學者桐谷征一考證,認為它是《高王觀世音經》的前身。

江戶時期此經傳入日本,日本臨濟宗祖師白隱禪師據傳曾為它作《延命十句観音経霊験記》,傳誦一時,因此此經也被稱為《延命十句觀音經》。雖經後世考證,靈驗記是依託白隱禪師之名所做,但因此經並不違反佛教教義,日本臨濟宗傳人,如鎌田茂雄等,仍鼓勵信徒誦唸此經。

參考文獻

《宋書》卷76:「初,玄謨始將見殺,夢人告曰:『誦觀音經千遍,則免。』既覺,誦之得千遍,明日將刑,誦之不輟,忽傳呼停刑。遣代守碻磝。」

《太平御覽》卷654:「夢人謂之曰:汝誦《觀音經》千遍,則可得免禍。謨曰:命懸旦夕,千遍何由可得。乃授云:『觀世音,南無佛,......念佛不離心。」既而誦滿千遍,將就戳,將軍沈慶之諫,遂免。」

《佛祖統記》卷36:「二十七年。王玄謨北征失律。蕭斌欲誅之,沈慶之諫曰:『佛貍(魏世祖小子)威震天下,豈玄謨所能。當殺戰將,徒自弱耳。』乃止。初玄謨將見殺。夢人告曰:『誦觀音經千遍可免。』仍口授其經曰:『觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣,常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。』既覺,誦之不輟,忽唱停刑,後官至開府,年八十二。」

《佛祖統記》卷38:「此經止十句,即宋朝王玄謨,夢中所授之文,今市肆刊行孫敬德所誦者是。後人妄相增益,其文猥雜,遂使識者疑其非真。」

原文網址:十句觀音經 - 維基百科,自由的百科全書

創作者介紹
創作者 玄一師兄 的頭像
玄一師兄

玄一門卍宇宙圖書館

玄一師兄 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()